Het Thomas evangelie

Artikel uit TROUW (1996)
Gilles Quispel: het Thomasevangelie geeft ander beeld van de historische Jezus

De wetenschappelijke ontdekkingen van prof. dr. Gilles Quispel † hebben zijn leven te midden van theologen soms “tot een benauwenis” gemaakt. Toen hij in 1959 het Evangelie van Thomas uitgaf, stond hij eenzaam in zijn overtuiging dat dit evangelie, naast bekende gelijkenissen, ook woorden van Jezus bevat die niet in het Nieuwe Testament staan. Hij ervaart het als een zegen dat hij lang genoeg heeft mogen leven om uiteindelijk - ook in de kring van nieuwtestamentici, zij het schoorvoetend - het gelijk aan zijn zijde te krijgen.

In zijn nieuwe vertaling van het Evangelie van Thomas (Tirion, 1991) geeft hij vrijmoedig lucht aan zijn gevoelens hierover: “De overgrote meerderheid van onderzoekers die het Evangelie van Thomas serieus hebben bestudeerd, is er nu vast van overtuigd dat het een onafhankelijke traditie van woorden bevat, die Jezus eens sprak. En zij die zo'n twintig jaar geleden met grote heftigheid deze opvatting afwezen, hebben intussen ingezien dat zij zich vergist hebben, maar geven dit niet toe en wachten zwijgend op hun pensioen.”

“Met name protestantse theologen”, heeft hij gemerkt, “zijn als de dood voor woorden van Jezus buiten de canon. Ik begrijp dat wel, maar ik trek me er niets van aan, want ik ben klassiek filoloog en geen theoloog. Bovendien is er geen bepaling van enige synode of wat ook, die zegt: 'er mogen geen onbekende woorden van Jezus gevonden worden'.”

Professor Quispel is opgeleid in de klassieke talen en, al is hij geen theoloog, ook in de theologie. Toegerust met een grote liefde voor antieke teksten heeft hij zich aan de Utrechtse universiteit 32 jaar lang met niet aflatende energie gewijd aan het wetenschappelijk onderzoek van het vroege christendom. Hij werd Neerlands grootste, ook internationaal befaamde kenner van de 'gnosis’.

Gnosis is niet-verstandelijke, intuïtieve kennis omtrent mens, kosmos en het goddelijke. Ze is niet gebonden aan één levensbeschouwing of religie. Zo is er joodse, christelijke en hermetische gnosis. 'Kennisse des harten' noemt Quispel haar graag. Ook wordt het begrip 'gnosis' aangewend voor een alternatieve, 'ketterse' vorm van christendom, die in de oudheid werd vertegenwoordigd door mensen als Valentinus en Marcion (ca. 150) en Mani (216-277), in de Middeleeuwen door de katharen (1200) en daarna door onder anderen Jacob Böhme (1600).

Na de vondst in 1945 van een 'gnostische bibliotheek', verstopt in kruiken in het Nijlzand bij het Egyptische Nag Hammadi, heeft prof. Quispel een vooraanstaande rol gespeeld in het onderzoek van de daar gevonden teksten. Onder die teksten bevond zich ook een koptische versie van het Evangelie van Thomas. Van dat evangelie waren tot dan toe slechts drie Griekse fragmenten bekend, die in 1897 en 1903 waren gevonden in Oxyrrhynchus, ook in Egypte. Toen hij in 1956 uit Egypte vluchtte met een fotokopie van het Evangelie van Thomas in zijn koffer, was het voor Quispel duidelijk dat hij “een van de belangrijkste ontdekkingen van deze eeuw” bij zich droeg. Zo jubelend zullen ook nú nog de meeste theologen zich niet uitdrukken, maar het Evangelie van Thomas heeft de afgelopen veertig jaar ook onder hen wel aan waardering gewonnen.

In februari van dit jaar ontspon zich op de kerk- en de podiumpagina van Trouw een discussie over de wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament, over de waarde van het Evangelie van Thomas, over gegoochel met teksten en vermeende machtspolitiek in de jonge kerk. De laatste spreker in dat koor van nieuwtestamentici en historici was de Groningse nieuwtestamenticus dr. A. F. J. Klijn (11 april). Over het Evangelie van Thomas zei hij: “Natuurlijk zitten er Jezuaanse opmerkingen tussen die 114 logia.” (woorden en uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven, cvl) Maar krijg je door die te lezen een beter beeld van wie en wat Jezus is geweest?” Klijn is geneigd die vraag met 'nee' te beantwoorden.

De Kamper nieuwtestamenticus dr. C. J. den Heyer, die ook aan de discussie deelnam, stelt zich in zijn nieuwste boek 'Opnieuw: Wie is Jezus?' voorzichtiger op dan Klijn. Al bevatten apocriefe evangeliën volgens hem doorgaans geen gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek naar de historische Jezus, Den Heyer ziet zich toch genoodzaakt een uitzondering te maken voor het evangelie van Thomas. Dit evangelie heeft een complexe ontstaansgeschiedenis, schrijft hij, en er zijn exegeten die er rekening mee houden dat de oudste 'lagen' in het evangelie van Thomas van zeer oude datum zijn, wellicht zelfs ouder zijn dan de canonieke evangeliën.

Om die reden is dit niet-canonieke evangelie wèl van belang voor het onderzoek naar de historische Jezus, bevestigt Den Heyer: het 'beeld' van Jezus verandert erdoor. Anders dan in de canonieke evangeliën, ontbreken bij Thomas de wonderverhalen en, nog belangrijker, verhalen over zijn lijden en sterven: nergens wordt iets gezegd over Jezus' dood aan het kruis. Als het evangelie van Thomas inderdaad oude, onafhankelijke tradities bevat, dan bewijst het volgens Den Heyer dat in de vroege kerkgeschiedenis niet bij álle christenen, in hun bezinning op de betekenis van Jezus, het kruis centraal stond.

Het beeld van Jezus verandert erdoor, zegt Den Heyer dus, maar brengen de aan Jezus toegeschreven woorden in het Evangelie van Thomas ons nu ook concreet dichter bij de historische Jezus? Staat er informatie in die ons wijzer maakt over de persoon en het leven van Jezus? Waar Klijn openlijk blijk geeft van zijn twijfels daarover, blijft Den Heyer een helder antwoord op deze vraag schuldig.

Voor Gilles Quispel was het daarentegen in 1956 al duidelijk dat hij een schat aan nieuwe informatie omtrent de historische Jezus in handen had. De 114 logia bevatten bekende en geheel nieuwe gelijkenissen. Sommige woorden lijken wel op die in de kerkelijke evangeliën, maar ze zijn nooit volkomen eensluidend. Quispel ziet dat als een bevestiging van de juistheid van de bijbelse evangeliën.

Intensief onderzoek leidde de geleerde eind jaren vijftig al naar de conclusie dat het Evangelie van Thomas afkomstig moest zijn uit een onafhankelijke, joods-christelijke traditie. Het evangelie is hoogstwaarschijnlijk geschreven in Edessa (het tegenwoordige Urfa in Zuidoost-Turkije), buiten het Romeinse rijk, onder invloed van het Syrische enkratisme (een streng ascetische richting in het christendom). Sporen van het Thomasevangelie zijn teruggevonden in andere geschriften die uit Edessa komen, zoals het Diatessaron (evangeliënharmonie) van Tatianus.

“Het was 1956. Wij waren net terug uit Egypte, met de fotokopie van het Evangelie van Thomas. Ik pakte een boek uit de kast over de opvattingen van de Pseudo-Clementinen - dat zijn joodse christenen. Daar stond in dat joodse christenen een andere opvatting hadden over de Farizeeën dan de heiden-christenen. Joodse christenen waardeerden Farizeeën, erkenden dat zij de traditie van Mozes (de Misjna) hadden ontvangen en noemden hen de ware exegeten van de traditie van Mozes. 'De Farizeeën hebben de sleutelen van de gnosis ontvangen', las ik in dat boek: daar stond het Griekse woord 'elabon', de verleden tijd van het werkwoord 'lambano', wat 'ontvangen' betekent. Als een flits ging toen door me heen dat er ook in de Griekse papyri van het Thomasevangelie die in Oxyrrhynchus zijn gevonden, een labda stond (Griekse 'l'), aangevuld tot 'elegen', wat 'en hij zei' betekent. Toen wist ik het ineens: er staat niet 'elegen', maar 'elabon'.”

Na deze vondst kon prof. Quispel het Evangelie van Thomas in het Grieks lezen. Logion 39 vertaalde hij als volgt: 'Jezus zegt: De Farizeeën en de schriftgeleerden hebben uit de mondelinge traditie van Mozes de sleutelen van de Gnosis ontvangen; ze hebben die verborgen. Zelf zijn ze niet naar binnen gegaan en hen, die wel naar binnen wilden gaan, lieten ze niet toe.'

Het Evangelie van Thomas, luidde Quispels conclusie, móest wel tot een joods-christelijke traditie behoren. “In het Evangelie van Thomas, noch in de joods-christelijke geschriften van de Pseudo-Clementinen wordt ooit gezegd dat de Farizeeën huichelaars zijn, of dat ze schijnheilig zijn. Dat is een kenmerkend verschil met de synoptische evangeliën.”

Toen wist Quispel óók zeker dat het Thomasevangelie tot een onafhankelijke traditie behoorde van joodse christenen uit Palestina. “Waarom zouden nazaten van de gemeente van Jeruzalem het evangelie van Marcus gebruiken, dat waarschijnlijk in Rome is geschreven, of dat van Mattheüs, dat in Antiochië was geschreven of dat van Lucas, dat misschien in Caesarea geschreven is? Joodse christenen hoefden toch geen heiden-christelijke evangeliën te gebruiken? Zij hadden natuurlijk hun eigen geschriften. Als Judeërs zaten zij immers het dichtst bij de bron!”

Uitgaand van een onafhankelijke, joods-christelijke traditie, worden nog meer 'woorden' van het Thomasevangelie duidelijk. De gelijkenis van de wijngaard bij voorbeeld (logion 65). Daarin waarschuwt Jezus zijn landgenoten voor de rampzalige gevolgen van het revolutionaire verzet van de Zeloten tegen de Romeinse overheersers. Quispel concludeert uit deze vergelijking dat Jezus dus geen revolutionair of rebel was, maar juist wáarschuwde tegen de opstand.

Ook ontdekte hij dat Jezus zinspeelde op zijn eigen opstanding. “In de Griekse versie van het Thomasevangelie staat namelijk in logion 5: 'Er is niets begraven, dat niet opgewekt zal worden'.” Bovendien beantwoordt het Evangelie van Thomas volgens hem de vraag waarom Jezus eigenlijk is veroordeeld: in de 71ste spreuk zegt Jezus: 'ik zal deze tempel hier verwoesten en niemand zal die ooit weer op kunnen bouwen'. Quispel: “Ik heb ontdekt dat deze woorden een zinspeling zijn op een tekst van Jeremia: voor 'ik' moet je 'God' lezen - God zal de tempel verwoesten. Jezus voegt daaraan toe: 'En niemand zal die ooit weer op kunnen bouwen'. Dat is blasfemie van de tempel, tot op de huidige dag! Ik ben er zeker van dat dat een rol heeft gespeeld in het schijnproces tegen Jezus.”

Het Evangelie van Thomas vertelt ons volgens Quispel nog meer over de historische Jezus. Onder andere dat Jezus, althans aanvankelijk, een leerling was van Johannes de Doper. “Jezus was gedoopt, hij was een baptist. In logion 46 zegt Hij: 'Van Adam tot Johannes de Doper is er onder hen die uit een vrouw geboren zijn, niemand geweest die hoger stond dan Johannes'. Die doop is heel belangrijk geweest, want toen is Jezus zich bewust geworden van zijn zalving met de heilige geest - de gezalfde, bewust geworden van zijn goddelijke geest. Zo schrijven alle evangeliën het en ook de joods-christelijke.”

Eén ontdekking omtrent de historische Jezus geniet de persoonlijke voorkeur van prof. Quispel: “Jezus hield van bloemen”. In logion 36 heeft Jezus het over de rode anemonen, die niet kaarden en niet spinnen. “Als je met Pasen in Israël bent staan er miljarden heel kleine rode anemoontjes in bloei - een schitterend gezicht. Jezus zegt: kijk nou eens naar die anemoontjes, Salomo met zijn rode koningsmantel is nog niet zo mooi als deze bloempjes.”

Christologisch van belang is dat Jezus in het Evangelie van Thomas spreekt als de belichaming van de goddelijke Wijsheid. In logion 28 zegt Jezus: 'Ik ging staan in het midden van de wereld en ik verscheen hun in levenden lijve: ik vond hen allen dronken, ik vond geen van hen dorstig.' 'Dat Evangelie van Thomas is gnostisch', zeggen mensen dan, 'want dat ziet Jezus als belichaming van de Wijsheid'. “Mis”, zegt Quispel, “die mensen kennen totaal de kerkgeschiedenis niet. Tot op de huidige dag heeft de orthodoxie niets anders beweerd dan dat Jezus de belichaming is van de goddelijke wijsheid. En dat vind je ook terug in de synoptische evangeliën. Daar spreekt hij voortdurend als zodanig. In de protestantse theologie is echter die hele Wijsheid uit het Oude Testament verwaarloosd. Het gaat allemaal maar over het kruis. Toch is die Wijsheid ook een kant van de historische Jezus.”

Het beroemdste woord van het Evangelie van Thomas, dat volgens Quispel veel mensen sterk aanspreekt, staat in logion 70: 'Jezus zegt: als jullie baren wat in je zit, zal dat, wat jullie in je hebben, je redden; als jullie dat niet in je hebben, zal dat, wat jullie niet in je hebben, je doden'. “Dat is de hele psychoanalyse in een notendop. Vanaf mijn twaalfde tot mijn tachtigste houd ik me nu al bezig met de gnosis, met Joodse en Griekse filosofen. Maar er is niemand die iets dergelijks ooit heeft gezegd! Als conservatief geleerde zeg ik dan, overeenkomstig de opvatting van historische kritiek uit de tijd waarin ik opgroeide, het volgende: 'Als die woorden aan Jezus worden toegeschreven, en er zijn geen gestrenge, nopende argumenten om het te ontkennen, dan neem ik aan dat ze ook inderdaad van Jezus zijn'.” Zijn eindconclusie luidt dan ook: “Sinds de vondst van het Thomasevangelie kun je niet meer zeggen dat we niets van Jezus weten.”

 


NHC II.2   (Nag Hamadi Codices)

Dit zijn de verborgen woorden die Jezus, de levende, sprak en die Didymus Judas Thomas heeft opgeschreven.

1 En hij zei: Wie de betekenis van deze woorden vindt, zal de dood niet smaken.

2 Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen.

3 Jezus zei: Als zij, die u trachten mee te slepen, tot u zeggen: ‘Zie, het Koninkrijk is boven de aarde', dan zullen de vogels u vóór zijn. Als ze tot u zeggen: ‘Het is onder de aarde', dan zullen de vissen in de zee u voorgaan.
Maar het Koninkrijk is binnen in u en het is in uw zien. Wie zichzelf kennen, zullen het vinden; wie zichzelf kennen, zullen weten dat zij zonen zijn van de Levende Vader. Maar als u zichzelf niet zult kennen, dan leeft u in armoede en bent u die armoede.

4 Jezus zei: Een wijze man zal niet aarzelen een klein kind van zeven dagen te vragen naar de plaats van het leven, en hij zal leven. Want vele eersten zullen laatsten worden en laatsten worden eersten en ze zullen eenling worden.

5 Jezus zei: Ken wat je voor je ziet en wat voor je verborgen is, zal aan je worden geopenbaard. Want er is niets dat verborgen is, wat niet geopenbaard zal worden.

6 Zijn leerlingen vroegen hem en zeiden tot hem: Wilt U dat wij vasten? En hoe moeten we bidden? Moeten we aalmoezen geven? En van welk voedsel moeten we ons onthouden?
Jezus zei: Vertel geen leugens en doe niet wat je haat, want alles zal aan het daglicht treden. Niets is verborgen, dat niet openbaar zal worden en niets zal bedekt blijven zonder ontsluierd te worden.

7 Jezus zei: Gelukkig is de leeuw die door de mens wordt gegeten, en de leeuw wordt die mens. En vervloekt is de mens die door de leeuw wordt gegeten, en de leeuw zal die mens worden.

8 En hij zei: De mens is als een wijze visser, die zijn net uitwierp in de zee. Toen hij het ophaalde, zat het vol kleine vissen. Tussen deze ontdekte de wijze visser een grote, goede vis. Hij wierp alle kleine vissen terug in de zee en koos zonder moeite de grote vis. Wie oren heeft om te horen, hij luistere.

9 Jezus zei: Zie, de zaaier kwam naar buiten, vulde zijn hand en wierp. Een gedeelte viel op de weg, de vogels kwamen en verzamelden het. Een ander deel viel op de rots, schoot geen wortel in de aarde en zond geen aren op ten hemel. Een ander deel viel op doornen. Ze verstikten het zaad en de wormen aten het op. Een ander deel viel op goede aarde en die bracht goede vrucht voort. Het droeg 60 per maat en 120 per maat.

10 Jezus zei: ik heb vuur op de wereld geworpen, en zie, ik waak erover tot zij brandt.

11 Jezus zei: Deze hemel zal voorbijgaan en die daarboven zal voorbijgaan; wie dood zijn, leven niet en wie leven, zullen niet sterven. De dagen dat jullie aten wat dood is, maakten jullie het levend; wanneer jullie in het licht zouden staan, wat zouden jullie dan doen? Op de dag dat jullie één waren, werden jullie twee; wanneer jullie twee zouden zijn, wat zouden jullie dan doen?

12 De leerlingen zeiden tot Jezus: We weten dat U van ons weg zult gaan. Wie zal dan groot zijn over ons?
Jezus zei tot hen: Waar jullie gekomen zijn, zullen jullie gaan naar Jacobus de Recht vaardige, om wille van wie hemel en aarde zijn ontstaan.

13a Jezus zei tot zijn discipelen: Vergelijk me en zeg me op wie ik lijk.
Simon Petrus zei tot hem: U lijkt op een rechtvaardige engel.
Mattheus zei tot hem: U lijkt op een wijze filosoof.
Thomas zei tot hem: Meester, mijn mond is niet in staat te zeggen op wie U lijkt.
Jezus zei: Ik ben jullie meester niet. Omdat jullie gedronken hebben, zijn jullie dronken geworden van de borrelende bron die ik heb toegemeten.

13b En hij nam hem mee, hij trok zich terug, en sprak tot hem drie woorden.
Toen Thomas echter terugkwam bij zijn metgezellen, vroegen zij hem: Wat heeft Jezus tegen je gezegd?
Thomas zei tot hen: Als ik tegen jullie één van de woorden zeg die hij tegen mij gezegd heeft, zullen jullie stenen nemen en naar me gooien en vuur zal uit de stenen komen en jullie verbranden.

14 Jezus zei tot hen: Als jullie vasten, zullen jullie zonde voor jezelf voortbrengen; als jullie bidden, zullen jullie worden veroordeeld; als jullie aalmoezen geven, zullen jullie je geest schaden; als jullie naar een land gaan en door de streken lopen, en wanneer men jullie ontvangt, eet dan wat jullie wordt voorgezet en genees de zieken onder hen, want wat jullie mond ingaat, zal jullie niet verontreinigen. Maar dat, wat jullie mond uitgaat, zal jullie verontreinigen.

15 Jezus zei: Wanneer jullie hem zien die niet uit een vrouw geboren is, werp je dan op je aangezicht ter aarde en vereer hem - Híj is jullie Vader.

16 Jezus zei: Misschien denken de mensen dat ik gekomen ben om vrede op de wereld te brengen en weten ze niet dat ik gekomen ben om verdeeldheid te zaaien op aarde - vuur, zwaard en oorlog. Want er zullen er vijf in een huis zijn, drie zullen zijn tegen twee en twee tegen drie; de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader en zij zullen staan als eenlingen.

17 Jezus zei: Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat de hand niet heeft aangeraakt en wat niet is opgekomen in de gedachten van de mens.

18 De discipelen zeiden tot Jezus: Vertel ons, hoe zal ons einde zijn?
Jezus zei: Hebben jullie het begin ontdekt, dat jullie zoeken naar het einde? Want daar waar het begin is, daar zal het einde zijn. Gezegend hij die staat in het begin, hij zal het einde kennen en de dood niet smaken.

19 Jezus zei: Gezegend is hij die was vanaf het begin, voordat hij tot bestaan kwam. Als jullie mijn leerlingen worden en naar mijn woorden luisteren, dan zullen deze stenen jullie dienaren worden. Want jullie hebben vijf bomen in het paradijs die niet bewegen in zomer en winter, en hun bladeren vallen niet af. Hij die ze kent, zal de dood niet smaken.

20 De discipelen zeiden tot Jezus: Vertel ons, waarop lijkt het Koninkrijk der Hemelen?
Hij zei tot hen: Het is gelijk een mosterdzaadje, kleiner dan alle zaden. Maar wanneer het op aarde valt die men bewerkt heeft, komen er grote takken uit voort die tot schuilplaats dienen voor de vogels in de lucht.

21 Maria zei tot Jezus: Op wie lijken Uw leerlingen?
Hij zei: Zij lijken op kleine kinderen die wonen op een stuk land dat niet van hen is. De heren van het land zullen komen en zeggen: Geef ons ons land terug. Zij ontkleden zich naakt in hun aanwezigheid om het hen terug te geven en ze geven hen het land. Daarom zeg ik: Als de Heer des huizes weet dat de dief komt, zal hij waakzaam zijn voordat hij komt en niet toestaan dat hij binnendringt in het huis van zijn Koninkrijk om zijn goederen mee te nemen. Jullie echter, wees waakzaam vanaf het begin van de wereld. Omgord je lendenen met grote kracht opdat de dieven geen weg vinden om tot jullie te komen. Want zij zullen de nodenleniging waar jullie naar uitzien, weten te herkennen. Moge er onder jullie een begrijpend mens zijn. Toen de vrucht openbarstte, kwam hij haastig, de sikkel in de hand en oogstte haar. Wie oren heeft om te horen, die hore.

22 Jezus zag kleine zuigelingen. Hij sprak tot zijn leerlingen:
Zij, die ingaan tot het Koninkrijk, lijken op die zuigelingen.
Zij vroegen hem:
Moeten we dan kinderen worden om in te gaan tot het Koninkrijk?
Toen sprak Jezus tot hen:
Als jullie de twee één maakt
en als jullie het binnenste maakt als het buitenste en het buitenste als het binnenste
(het bovenste maakt als het onderste
en het onderste maakt als het bovenste)
en als je het mannelijke en het vrouwelijke een en hetzelfde maakt,
zodat de man niet meer een man is en de vrouw niet meer een vrouw
als jullie het vleselijke oog vervangt door een innerlijke schouw
en je lijfelijke hand vervangt door een geestelijke tastzin
en je loopbaan vervangt door een levensweg,
en je uiterlijke verschijning vervangt door het beeld van God in de ziel
dan zullen jullie ingaan tot het Koninkrijk.

23 Jezus zei: Ik zal jullie kiezen, één uit duizend en twee uit tienduizend en zij zullen staan als eenling.

24 Zijn discipelen zeiden: Toon ons de plaats waar U bent, want het is noodzakelijk voor ons die te zoeken.
Hij zei tot hen: Wie oren heeft, die hore. Er is licht in een mens van licht en hij verlicht de hele wereld. Wanneer hij geen licht wordt, is hij duisternis.

25 Jezus zei: Hou van je broeder als van je eigen ziel. Hoed hem als de pupil van je oog.

26 Jezus zei: De splinter in het oog van je broeder zie je, maar de balk in je eigen oog zie je niet. Wanneer je de balk uit je eigen oog wegwerpt, dan zul je duidelijk zien, zodat je de splinter uit het oog van je broeder kunt verwijderen.

27 Jezus zei: Als jullie niet vasten ten aanzien van de wereld, zullen jullie het Koninkrijk van God niet vinden en als jullie de sabbat niet als sabbat vieren, zullen jullie de Vader niet zien.

28 Jezus zei: Ik stond midden in de wereld en verscheen lichamelijk voor hen. Ik vond allen dronken en vond niemand onder hen dorstig en mijn ziel lijdt pijn om de zonen van de mensen omdat ze blind zijn in hun hart en niet zien, want ze zijn leeg in de wereld gekomen en willen die ook leeg weer verlaten. Maar nu zijn ze dronken. Wanneer ze hun wijn afgeschud hebben zullen ze berouw hebben.

29 Jezus zei: Als het lichaam ontstaan is vanwege de geest, dan is dat een wonder. Maar als de geest is ontstaan vanwege het lichaam, dan is dat een wonderlijk wonder. Maar ik verbaas mij erover hoe deze grote rijkdom is geplaatst in deze armoede.

30 Jezus zei: Waar drie goden zijn, zijn zij goden. Waar er twee zijn of één, ben ik met hem.

31 Jezus zei: Een profeet is in zijn eigen land niet welkom en een geneesheer bewerkt geen genezing bij hen die hem kennen.

32 Jezus zei: Een stad gebouwd op de top van een hoge berg en versterkt, kan niet vallen en ook niet worden verborgen.
33 Jezus zei: Wat je hoort met je oor in het andere oor, predik dat van de daken. Nie mand brandt een lamp en plaatst hem onder de korenmaat, noch plaatst hij hem op een verborgen plek. Maar hij zet hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt en uitgaat, zijn licht kan zien.

34 Jezus zei: Wanneer een blinde een blinde leidt, vallen beiden in een put.

35 Jezus zei: Niemand kan binnendringen in het huis van de sterke en hem overweldigen, tenzij hij zijn handen bindt. Dan zal hij zijn huis plunderen.

36 Jezus zei: Maak je geen zorgen van de ochtend tot de avond en van de avond tot de morgen over hoe je je zult kleden.

37 Zijn leerlingen zeiden tot hem: Wanneer zult u zichtbaar zijn voor ons en wanneer zullen we u zien?
Hij zei: Wanneer jullie je kleren afleggen zonder schaamte en ze op de grond leggen en met de voeten betreden zoals kleine kinderen, dan zullen jullie de zoon van de levende zien en zullen jullie niet bang zijn.

38 Jezus zei: Vele malen hebben jullie gewenst de woorden te horen die ik tot jullie spreek, en jullie hebben niemand anders om ze van te horen. Er zullen dagen komen dat jullie me zullen zoeken en mij niet zullen vinden.

39 Jezus zei: De Farizeeërs en schriftgeleerden hebben de sleutels der kennis genomen en verborgen. Zij zijn niet binnengegaan en hen, die wensten binnen te gaan, lieten zij niet toe. Jullie echter, wordt verstandig als de slangen en argeloos als de duiven.

40 Jezus zei: Een wijnstok werd geplant buiten de Vader en niet verstevigd. Hij zal aan zijn wortels uitgetrokken en vernietigd worden.

41 Jezus zei: Aan wie heeft, zal gegeven worden, en van hem die niet heeft, zal het weinige dat hij heeft, afgenomen worden.

42 Jezus zei: Kom tot zijn terwijl je voorbijgaat.

43 Zijn leerlingen zeiden tot hem: Wie bent u dat u deze dingen tot ons zegt?
(Hij zei:) Uit de dingen die ik tot jullie spreek, beseffen jullie niet wie ik ben. Maar jullie zijn geworden als de Judeeërs, want zij houden van de boom en haten zijn vruchten, en zij houden van de vruchten terwijl ze de boom haten.

44 Jezus zei: Wie de Vader belastert, hem zal worden vergeven, en wie de Zoon belas tert, hem zal worden vergeven. Maar wie de Heilige Geest belastert, hem zal niet worden vergeven, op aarde noch in de hemel.

45 Jezus zei: Er worden geen druiven geoogst van doornstruiken, noch worden vijgen geoogst van distels, want deze brengen geen vrucht voort. Een goed mens brengt goede dingen voort uit zijn schatkamer; een slecht mens brengt slechte dingen voort uit zijn slechte schatkamer, die in zijn geest is, en hij spreekt kwaad, want uit de overvloed van zijn geest brengt hij kwaad voort.

46 Jezus zei: Van Adam tot Johannes de Doper is er onder hen die uit vrouwen geboren zijn, niemand zo uitgestegen boven Johannes de Doper, dat hij zijn ogen niet hoeft neer te slaan voor hem. Maar ik heb dit gezegd: Wie van jullie wordt als een klein kind, hij zal het Koninkrijk kennen en uitstijgen boven Johannes.

47 Jezus zei: Het is onmogelijk voor een man om twee paarden te beklimmen of twee bogen te spannen, en het is onmogelijk voor een dienaar om twee heren te dienen, anders zal hij de een eren en de ander minachten. Niemand drinkt oude wijn en ver langt onmiddellijk nieuwe wijn te drinken. En men giet geen nieuwe wijn in oude zakken zodat ze niet barsten. En men giet geen oude wijn in nieuwe zakken die hem zouden bederven. Men naait geen oude lappen op nieuwe kleren omdat er anders een scheur zou ontstaan.

48 Jezus zei: Wanneer er twee vrede sluiten in dit ene huis, dan zullen ze tot de berg zeggen: ‘Verplaats u', en hij zal zich verplaatsen.

49 Jezus zei: Gezegend zijn de eenlingen en de uitverkorenen, want jullie zullen het Koninkrijk vinden, want jullie komen er vandaan en zullen er opnieuw naar terugkeren.

50 Jezus zei: Wanneer ze tot jullie zeggen: Waaruit is jullie bestaan ontsproten?, zeg dan tot hen: Wij zijn gekomen uit het licht, daar waar het licht uit zichzelf ontstaan is. Het bestond en openbaarde zich in hun beeld. Wanneer ze tot jullie zeggen: Zijn jullie dat?, zeg dan: Wij zijn de zonen ervan en de uitverkorenen van de levende Vader. Wanneer ze jullie vragen: Wat is het teken van de Vader in jullie?, zeg dan: Het is beweging en rust.

51 Zijn leerlingen zeiden tot hem: Op welke dag zullen de doden tot rust komen? En op welke dag komt de nieuwe wereld?
Hij zei tot hen: Waar jullie naar uitkijken is reeds gekomen, maar jullie zien het niet.

52 Zijn leerlingen zeiden tot hem: 24 profeten hebben in Israël gesproken en allen spraken in U.
Hij zei tot hen: Jullie hebben hem die leeft in jullie aanwezigheid verlaten en gesproken over de doden.

53 Zijn leerlingen zeiden tot hem: Is besnijdenis heilzaam voor ons?
Hij zei tot hen: Als het heilzaam was, zou hun Vader hen besneden geboren laten worden uit hun moeder. Maar de ware besnijdenis in de Geest, die is zinvol in ieder opzicht.

54 Jezus zei: Gelukkig de armen, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

55 Jezus zei: Wie zijn vader en zijn moeder niet haat, kan geen leerling van mij worden. En wie zijn broeders en zusters niet haat, en zijn kruis opneemt op mijn wijze, zal mij niet waardig zijn.

56 Jezus zei: Wie de wereld heeft leren kennen, heeft een lijk gevonden en wie een lijk heeft gevonden, hem is de wereld niet waardig.

57 Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is als een man die goed had gezaaid. Zijn vijand kwam in de nacht, hij zaaide onkruid over het goede zaad. De man stond zijn werkers niet toe het onkruid uit te trekken. Hij zei tot hen: Als jullie uitgaan om het onkruid uit te trekken, trekken jullie het graan er mee uit. Want op de dag van de oogst zal het onkruid zichtbaar zijn; men zal het uittrekken en verbranden.

58 Jezus zei: Gelukkig de man die geleden heeft, hij heeft het leven gevonden.

59 Jezus zei: Zie op naar de Levende terwijl u leeft, opdat jullie niet de kracht ontbreekt om hem te vinden wanneer jullie sterven.

60 Zij zagen een Samaritaan die een lam meedroeg op zijn weg naar Judea.
Hij zei tot zijn leerlingen: Die man omringt het lam.
Zij zeiden: Opdat hij het kan doden en opeten.
Hij zei tot hen: Zolang het leeft, zal hij het niet eten, maar pas als hij het zou doden en het een lijk was geworden.
Zij zeiden: Anders kan hij het niet doen.
Hij zei tot hen: Zoeken jullie ook voor jezelf een plek van rust, zodat jullie geen lijken worden en worden opgegeten.

61a Jezus zei: Er zijn er twee die rusten op een bank, de een zal sterven, de ander zal leven.

61b Salome zei: Wie ben jij, man? Komend van de ene ben je op mijn bank geklommen en heb je van mijn tafel gegeten.
Jezus zei tot haar: Ik ben hij die bestaat vanuit hem die heel is. Men gaf mij van dat van mijn Vader.
(Salome:) Ik ben uw leerling.
(Jezus:) Daarom zeg ik: wanneer iemand heel zal zijn, zal hij vol licht zijn; wanneer hij echter verdeeld zal zijn, zal hij vol duisternis zijn.

62 Jezus zei: Ik spreek over mijn geheimen tegen hen die mijn geheimen waardig zijn. Wat jullie rechterzijde doet, laat jullie linkerzijde niet beseffen wat het is.

63 Jezus zei: Er was eens een rijk man die vele bezittingen had. Hij zei: Ik zal mijn rijk dommen gebruiken om te zaaien, te maaien en te planten om mijn voorraadschuur te vullen met de oogst, zodat ik aan niets gebrek zal lijden. Aldus waren zijn gedachten, en in diezelfde nacht stierf hij. Wie oren heeft, laat hem horen.

64 Jezus zei: Een man had gasten en toen hij het diner had voorbereid, zond hij zijn dienaar om de gasten uit te nodigen. Hij ging naar de eerste. Hij zei tot hem: Mijn heer nodigt u uit. Hij antwoordde: Ik heb geld voor enkele kooplieden. Zij komen vanavond naar me toe. Ik zal dingen bij hen bestellen. Ik verontschuldig mij voor het diner. Hij ging naar een ander en zei tot hem: Mijn heer nodigt u uit. Hij antwoordde hem: Ik heb een huis gekocht en zij vragen een dag tijd van mij, ik zal geen tijd heb ben. Hij kwam bij een volgende. Hij zei tot hem: Mijn heer nodigt u uit. Hij antwoord de hem: Mijn vriend gaat trouwen en ik, die de maaltijd zal toebereiden, kan niet komen. Ik verontschuldig me voor het diner. Hij ging naar een volgende en zei: Mijn heer nodigt u uit. Hij antwoordde hem: Ik heb een landgoed gekocht, ik moet de pacht ophalen. Ik kan niet komen, ik verontschuldig mij. De dienaar keerde terug en sprak tot zijn heer: Zij, die u uitgenodigd had voor de maaltijd, hebben zich verontschuldigd. De heer zei tot zijn dienaar: Ga naar buiten de straat op. Breng allen die je aantreft mee om te dineren. Handelaren en kooplieden zullen de plaatsen van mijn Vader niet betreden.

65 Hij zei: Een rechtvaardig man had een wijngaard. Hij gaf hem aan pachters opdat zij erin zouden werken en hij de vruchten uit hun hand kon ontvangen. Hij zond zijn dienaar opdat de pachters hem de vruchten van de wijngaard zouden geven. Zij grepen de dienaar en sloegen hem en het scheelde niet veel of ze hadden hem gedood. De dienaar ging heen en bracht verslag uit aan zijn heer. De heer sprak: Misschien kende hij hen niet. Hij zond een andere dienaar. De pachters sloegen ook hem. Toen zond de heer zijn zoon. Hij zei: Misschien zullen ze mijn zoon ontzien. De pachters die daar waren grepen hem en doodden hem omdat zij wisten dat hij de erfgenaam van de wijngaard was. Wie oren heeft, laat hem luisteren.

66 Jezus zei: Toon me de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Het is de hoeksteen.

67 Jezus zei: Hij die alles kent, maar gebrek heeft aan zelfkennis, heeft overal gebrek aan.

68 Jezus zei: Jullie zijn gelukkig wanneer ze jullie haten en vervolgen. Ze zullen de plaats, waarheen ze jullie vervolgd hebben, niet vinden.
69 Jezus zei: Gelukkig zijn zij die vervolgd zijn tot in hun hart. Zij die daar zijn, hebben de Vader werkelijk leren kennen. Gelukkig zijn zij die hongerig zijn, de buik van hem die verlangt zal worden verzadigd.

70 Jezus zei: Wanneer jullie datgene voortbrengen in jezelf, wat jullie hebben, zal dat jullie redden. Als jullie het niet in je hebben, zal dat wat jullie niet in je hebben, jullie doden.

71 Jezus zei: Ik zal dit huis verwoesten en niemand kan het ooit weer opbouwen.

72 Iemand zei tot hem: Spreek tot mijn broeders opdat zij de bezittingen van mijn vader met mij delen.
Hij zei tot hem: O mens, wie heeft mij tot verdeler gemaakt?
Hij wendde zich tot zijn leerlingen en zei tot hen: Ik ben toch geen verdeler?

73 Jezus zei: De oogst is overvloedig, maar er zijn weinig arbeiders. Maar bidt de heer dat hij arbeiders uitzendt naar de oogst.

74 Hij zei: Heer, velen staan rondom de drinkput, maar er is niets in de bron.

75 Jezus zei: Velen staan voor de deur, de eenlingen zullen het bruidsvertrek binnengaan.

76 Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is als een koopman die een lading koopwaar had. Hij ontdekte een parel. De koopman was wijs, hij gaf de lading koopwaar terug en kocht alleen die parel. Jullie, zoek ook naar zijn blijvende schat die niet vergaat, waar geen mot komt om te eten en geen worm om te vernietigen.

77 Jezus zei: Ik ben het licht dat op alles schijnt. Ik ben het al, het al is uit mij voortgekomen en het al heeft mij voortgebracht. Splijt een stuk hout, ik ben daar. Til de steen op en jullie zullen mij vinden.

78 Jezus zei: Waarom zijn jullie naar de open vlakte gekomen? Om een riet te zien, bewegend in de wind? En om een man te zien in kostbare kleren zoals jullie koningen en machtigen? Zij hebben kostbare kleren aan en zij kunnen de waarheid niet kennen.  

79 Een vrouw uit de menigte zei tot hem: Gezegend de schoot die u droeg en de borsten die u voedden.
Hij zei tot haar: Gezegend zijn zij die geluisterd hebben naar het woord van de Vader, zij hebben er waarlijk zorg voor gedragen. Want er zullen dagen komen dat jullie zeggen: Gezegend de schoot die niet ontvangen heeft en de borsten die geen melk gegeven hebben.

80 Jezus zei: Wie de wereld heeft leren kennen, heeft het lichaam gevonden. Maar wie het lichaam gevonden heeft, de wereld is hem niet waardig.

81 Jezus zei: Laat hem die rijk geworden is, koning worden en laat hem die kracht heeft er afstand van doen.

82 Jezus zei: Wie dicht bij mij is, is dicht bij het vuur en wie ver van mij is, is ver van het Koninkrijk.

83 Jezus zei: De beelden zijn geopenbaard aan de mens en het licht dat erin is, is verborgen in het beeld van het licht van de Vader. Het zal openbaar worden en het beeld ervan zal verborgen worden door het licht.

84 Jezus zei: Wanneer jullie je gelijkenis zien, verheugen jullie je. Wanneer jullie echter jullie beelden zouden zien die voortkomen uit jullie oorsprong, die noch sterven noch ontstaan, wat zouden jullie dan ondergaan?
85 Jezus zei: Adam is voortgekomen uit een grote kracht en een grote rijkdom en hij werd jullie niet waardig. Want als [.....] waardig geweest, [.....] niet dood.

86 Jezus zei: [De vossen hebben hun holen] en de vogels hebben hun nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen en te rusten.

87 Jezus zei: ellendig is het lichaam dat afhankelijk is van een lichaam en ellendig is de ziel die afhankelijk is van deze twee.

88 Jezus zei: De engelen komen naar jullie met de profeten en zij zullen jullie geven wat jullie al hebben. En ook jullie zelf geven hen wat jullie hebben en jullie zullen je afvragen: Wanneer zullen ze komen om te nemen wat hen toekomt?

89 Jezus zei: Waarom wassen jullie de buitenkant van de beker? Zien jullie niet in dat wie de binnenkant schiep ook degene is die de buitenkant schiep?

90 Jezus zei: Komt tot mij, want mijn juk is weldadig en mijn heerschappij is mild, en jullie zullen rust vinden voor jezelf.

91 Zij zeiden tot hem: Zeg ons wie u bent, opdat we in u kunnen geloven.
Hij zei tot hen: Jullie lezen het gezicht van de hemel en de aarde, en wat bij jullie aanwezig is, kennen jullie niet, en dit gunstige ogenblik kunnen jullie niet lezen.

92 Jezus zei: Zoekt en jullie zullen vinden. Maar de dingen waarover jullie me in die dagen vroegen, ik vertelde ze jullie niet in het toenmalige licht. Nu wil ik ze jullie vertellen en jullie zoeken er niet naar.

93 Geef niet wat heilig is aan de honden, opdat ze het niet op de mesthoop werpen. Gooi geen parels voor de zwijnen opdat zij ze niet [vertrappen].

94 [Jezus] zei: Hij die zoekt, zal vinden [en hem die klopt], zal worden open gedaan.

95 [Jezus zei:] Als jullie geld hebben, leen het dan niet uit tegen rente, maar geef [het] aan hem van wie jullie het niet terugkrijgen.

96 Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is vergelijkbaar met een vrouw die een weinig zuurdesem nam. Ze verborg het in deeg en maakte er grote broden van. Wie oren heeft, laat hem horen.

97 Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is vergelijkbaar met een vrouw die een kruik droeg, gevuld met meel. Terwijl ze over de weg liep, ver van huis, brak het oor van de kruik. Het meel ledigde zichzelf achter haar op de weg. Ze merkte het niet op, ze was zich van geen ongeluk bewust. Toen ze haar huis bereikte, zette ze de kruik neer en ontdekte dat hij leeg was.

98 Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is vergelijkbaar met een man die een machtig man wilde doden. Hij trok het zwaard in zijn huis en dreef het in de muur opdat hij zou beseffen dat zijn hand sterk zou zijn. Naar binnen toe doodde hij toen de machtige.

99 De leerlingen zeiden tot hem: Uw broeders en uw moeder staan buiten.
Hij zei tot hen: Zij hier die de wil van mijn Vader doen, zijn mijn broeders en mijn moeder. Zij zijn het die het Koninkrijk van mijn Vader zullen binnengaan.

100 Ze toonden Jezus een goudstuk en zeiden tot hem: De mannen van Caesar vragen belasting van ons.
Hij zei tot hen: Geef wat van Caesar is aan Caesar, geef wat van God is aan God en wat van mij is, geef dat aan mij.
101 Wie zijn [vader] en zijn moeder niet haat op mijn manier, kan geen [leerling] van mij worden. En wie zijn [vader] en zijn moeder niet liefheeft op mijn manier, kan mijn [leerling] niet worden. Want mijn moeder [........] voort, maar mijn ware moeder gaf mij het leven. 102 Jezus zei: Wee de Farizeeërs, want ze lijken op een hond die rust in de voerbak van ossen, want hij eet niet en laat ook de ossen niet eten.

103 Jezus zei: Gelukkig is de man die weet in welk deel de dieven naar binnen komen, opdat hij zal opstaan en zijn [Koninkrijk] verzamelen en zijn lendenen omgorden vanaf het begin, voordat zij binnenkomen.

104 Zij zeiden tot Jezus: Kom, laten we bidden vandaag, en vasten.
Jezus zei: Welke zonde heb ik begaan of waarin ben ik overwonnen? Maar wanneer de bruidegom het bruidsvertrek zou verlaten, laat hen dan vasten en bidden.

105 Jezus zei: Hij die zijn vader en moeder zal kennen, zal hoerenzoon genoemd worden.

106 Jezus zei: Wanneer jullie de twee één maken, zullen jullie mensenzonen worden, en als jullie zeggen: ‘Berg, verplaats je', zal hij zich verplaatsen.

107 Jezus zei: Het Koninkrijk is vergelijkbaar met een schaapherder die honderd schapen had. Een ervan, het grootste, verdwaalde. Hij liet de negen-en-negentig achter en zocht dat ene totdat hij het vond. Na de moeite die hij zich getroost had, zei hij tot het schaap: Ik bemin jou meer dan de negen-en-negentig.

108 Jezus zei: Wie drinkt uit mijn mond zal worden zoals ik en ikzelf zal worden als hij en de dingen die verborgen zijn zullen hem openbaar worden.

109 Jezus zei: Het Koninkrijk is vergelijkbaar met een man die in zijn akker een verborgen schat had waarover hij niets wist. Na zijn dood liet hij deze na aan zijn zoon. De zoon wist het niet. Hij aanvaardde de akker en gaf haar weg. En wie haar kocht ging uit ploegen en vond de schat. Hij begon geld uit te lenen aan wie hij maar wilde.

110 Jezus zei: Wie de wereld heeft gevonden en rijk is geworden, laat hem afzien van de wereld.

111 Jezus zei: De hemelen en de aarde zullen worden opgerold in jullie aanwezigheid. En hij die leeft vanuit het levende, zal de dood niet aanschouwen. Want Jezus spreekt aldus: Wie zichzelf vindt, de wereld is hem niet waardig.

112 Jezus zei: Wee het vlees dat afhankelijk is van de ziel, wee de ziel die afhankelijk is van het vlees.

113 Zijn leerlingen zeiden tot hem: Wanneer komt het Koninkrijk?
Het zal niet komen door erop te wachten. Men zal niet zeggen: ‘Kijk, daar is het' of ‘Kijk, dat is het'. Maar het Koninkrijk van de Vader is verspreid over de aarde en de mensen zien het niet.
 
114 Simon Petrus zei tot hen: Laat Maria van ons weggaan want vrouwen zijn het leven niet waardig. Jezus zei: Zie, ikzelf zal haar leiden om haar mannelijk te maken opdat zij ook een levende geest kan worden gelijk jullie mannen. Want elke vrouw die zichzelf mannelijk maakt, zal het Koninkrijk binnengaan.]
oekers je verhaal en bijzonderheden over jezelf vertellen.