vraag 287 Wie is de 'naaste'?

NAK antwoord Uit het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan blijkt: enerzijds is de naaste degene die hulpbehoevend is, anderzijds is de naaste degene die helpt. De naaste kan dus ieder mens zijn met wie wij in aanraking komen.

Overdenking Mee eens

vraag 288 Heeft Jezus nog meer over naastenliefde gezegd?

NAK antwoord Jezus heeft in het verlengde van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan fundamentele gedachten over de naastenliefde samengevat in de zogenaamde 'gulden regel'. Noot De uitspraak die in Matteüs 7:12 staat, werd in de17e eeuw in Europa de 'gulden regel' genoemd. Tegenwoordig is de 'gulden regel' ook buiten het christendom een alom bekend principe in de menselijke samenleving.

Overdenking Mee eens

vraag 289 Wat is de inhoud van de 'gulden regel'?

NAK antwoord Onder de 'gulden regel' wordt het woord van de Heer in de Bergrede verstaan: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten' (Matt. 7:12). Overdenking Mee eens vraag 290 Hoe moet naastenliefde in de gemeente zichtbaar worden? NAK antwoord Hetgeen Jezus Zijn apostelen onderwees, geldt ook in de gemeente: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn' (Joh. 13:34-35). Deze oproep aan Zijn leerlingen stijgt dus uit boven de 'gulden regel'. Het gebod van de naastenliefde, om de medemens bij te staan en in noodsituaties te helpen, moet vooral in de gemeente tot uiting komen: 'Laten we dus [ ... ] voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten' (Gal. 6:10). Allen die tot de gemeenten behoren hebben de taak om 'in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld' met elkaar om te gaan (Kol. 3:12).

Overdenking Mee eens

vraag 291 Wat brengt de 'liefde voor elkaar' in de gemeente teweeg?

NAK antwoord De 'liefde voor elkaar' maakt het mogelijk broeders en zusters te aanvaarden zoals zij zijn (Rom. 15:7) en behoedt voor onverzoenlijkheid, vooroordelen en minachtende beoordelingen. Het is een kracht die de samenhang in de gemeente verstevigt, empathie en begrip voor elkaar opwekt en hulpvaardigheid bevordert. Noot Uit het 'hooglied van de liefde': 'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.' 1 Kor.13:4-7 Overdenking Mee eens vraag 292 Hoe luiden de Tien Geboden? NAK antwoord Het eerste gebod: 'Ik ben de Heer, uw God. Vereer naast Mij geen andere goden,’ Het tweede gebod: 'Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan,’ Het derde gebod: 'Heilig de rustdag. Zes dagen lang kunt u werken, maar de zevende dag is een rustdag,’ Het vierde gebod: 'Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven op aarde en met voorspoed,’ Het vijfde gebod: 'Pleeg geen moord,’ Het zesde gebod: 'Pleeg geen overspel,’ Het zevende gebod: 'Steel niet,’ Het achtste gebod: 'Leg over een ander geen vals getuigenis af,’ Het negende gebod: 'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander,’ Het tiende gebod: 'Zet uw zinnen niet op andermans vrouw, slaaf, slavin, vee, of wat hem ook maar toebehoort.’ Noot De aanduiding 'Tien Geboden' of 'Decaloog' is afgeleid van de Bijbelse formulering 'deka logoi' (= 'tien woorden') in Exodus 34:28 en Deuteronomium 10:4. De Bijbel legt het aantal geboden vast op 10, maar nummert ze niet. De telwijze die in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt aangehouden, gaat terug op een traditie uit de vierde eeuw na Christus.

Overdenking Dat is een feit.