vraag 293 Aan wie werden de Tien Geboden gegeven?

NAK antwoord God heeft de Tien Geboden op de berg Sinaï door Mozes aan het volk Israël gegeven (vgl. Ex. 19:20). Ze werden geschreven op stenen platen.

Overdenking Dit is wat er in de bijbel over staat. Persoonlijk denk ik dat de wet over een veel langere periode is ontwikkeld, zie inleiding hfdst 4.

vraag 294 Welke betekenis hadden de Tien Geboden voor het volk Israël?

NAK antwoord De Tien Geboden regelden het doen en laten van de Israëlieten tegenover God en tegenover elkaar. De verkondiging van de Tien Geboden behoort tot het verbond dat God met het volk Israël heeft gesloten. Het naleven van de geboden was verplicht en werd door God gezegend. De kinderen van het volk Israël leerden de geboden al uit hun hoofd. Tot op vandaag hebben de Tien Geboden hun belangrijke betekenis binnen het jodendom behouden.

Noot 'Hij [God] maakte de regels van het verbond bekend, de Tien Geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden.' Deut.4:13

Overdenking Met de tekst van de noot ben ik het niet eens. In Deut.4:13 staat wel dat de regels van God zijn, maar dat is de interpretatie van de schrijver. De Joden zagen dat wel zo en geloofde het ook zo, maar dat is niet de feitelijke geschiedenis, zie ook inleiding hfst 4.

vraag 295 Deden Jezus en Zijn apostelen uitspraken over de Tien Geboden?

NAK antwoord Ja, Jezus bevestigde de Tien Geboden. Enkele geboden verscherpte Hij zelfs door er een nieuwe, diepere betekenis aan te geven en de oorspronkelijke geldigheid uit te breiden. Zijn apostelen maakten uiteindelijk duidelijk dat het overtreden van één enkel gebod de overtreding van de hele wet betekent: 'Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke' (Jak. 2:10). Noot 'Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: "Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht". En Ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.' Matt. 5:21-22 'Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Pleeg geen overspel." En Ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.' Matt. 5:27-28

Overdenking Mee eens

vraag 296 Voor wie gelden de Tien Geboden?

NAK antwoord God richt zich in de Tien Geboden tot alle mensen. Het individu is tegenover God verantwoordelijk voor zijn gedrag en levenswandel.

Overdenking In principe hebben wij in NL het BW, burgerlijk wetboek. Niet de Joodse wet en de 613 Mitswot gelden hier. Voor God zullen christenen rekening houden met de gedragsregels en de houding hoe Jezus ons is voor gegaan en zoals in de Bergrede ook beschreven staat.

vraag 297 Hoe moeten Gods geboden ten opzichte van wereldlijke wetten worden beoordeeld?

NAK antwoord Gods geboden staan boven wereldlijke wetten. Of en in hoeverre Gods geboden worden geschonden, is afhankelijk van Gods wil en niet van die van de wetgever.

Overdenking Zoals Jezus zei, over de wet: “verander geen punt of komma”

vraag 298 Wat houdt het overtreden van Gods geboden in?

NAK antwoord Elke schending van Gods geboden is een zonde. Zonde maakt de mens schuldig voor God. De omvang van de uit de zonde voortgekomen schuld kan verschil!end zijn. God alleen bepaalt hoe groot de schuld is. In afzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat uit een zonde nauwelijks schuld tegenover God ontstaat.

-> verhouding tussen zonde en schuld: zie vraag 230 en toelichting bij vraag 230

Overdenking Het woord zonde zo ik niet gebruiken. Jezus wandel over de aarde is ons als een voorbeeld gegeven. Wanneer dit niet lukt zou je dat een teleurstelling voor God kunnen noemen. Verder moeten we ons dan afvragen wanneer beginnen wel met navolging.