vraag 299 Hoe wordt aan de volledige wet voldaan?

NAK antwoord Aan de volledige wet wordt voldaan indien men God en de naaste op volmaakte wijze lief heeft ( vgl. Rom. 3:8 en 10). Alleen Jezus Christus was hiertoe in staat.

-> wet: zie vraag 138, 271 e.v.

Overdenking Van mensen kan alleen een streven hiernaar verwacht worden?

vraag 300 Hoe luidt het eerste gebod?

NAK antwoord 'Ik ben de Heer, uw God. Vereer naast Mij geen andere goden.’

vraag 301 Wat is de betekenis van het eerste gebod?

NAK antwoord Het eerste gebod betekent dat God Heer over alles is. Alleen aan Hem, de schepper van alle dingen, komt aanbidding en verering toe. Zijn wil moet worden gehoorzaamd.

Overdenking Mee eens

vraag 302 Wat is de betekenis van het eerste gebod in het Oude Testament?

NAK antwoord In de Israël omringende landen heerste het veelgodendom. Met het eerste gebod maakte God duidelijk dat Hij de enige God is. Volgens dit gebod komt alleen Hem aanbidding toe; alleen Hij moet worden gediend. 'Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten' (Deut. 6:4-5).

-> monotheïsme: zie toelichting bij vraag 53

Noot Het begrip 'polytheïsme' is afgeleid van de Griekse woorden 'poly' en 'theos', die 'veel' en 'God' betekenen, en staat voor het veelgodendom, dus de verering van meerdere godheden. Zelfs koning Salomo wendde zich toen hij oud was af van de levende God en offerde aan goden van de Moa bieten en Ammonieten (vgl. 1 Kon. 11:7-8).

Overdenking Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád, (Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.) Oorspronkelijk was dit het gehele gebed (zie Talmoed Soekkot 42a; Berachot 13b) Het Sjema (hoor, besef) geeft uitdrukking aan het absolute geloof in (die ene) God, en wordt dan ook op belangrijke momenten in het jodendom uitgesproken. Bij het uitspreken van het gebed houdt men een hand voor de ogen, met drie vingers gespreid zodat ze de letter Sjin vormen, de eerste letter van een van de aanduidingen voor God. Door de handen voor de ogen te houden kan het gebed bovendien met volledige concentratie worden uitgesproken, als gebaar van eerbied voor God. Het gebed wordt ook gezegd bij het slot van de dienst op Jom Kipoer maar ook door de aanwezigen als iemand de laatste adem uitblaast, of als men dat verwacht. Men herhaalt de zin dan zo vaak, in de hoop dat het woord Echad samenvalt met de laatste ademtocht, zodat de ziel op de belijdenis van de Eenheid van de schepper naar de eeuwigheid vertrekt. Door deze gebeden ‘correct uit te voeren met de bijbehorende handelingen kan men God behagen’, volgens de Joodse leer.

vraag 303 Wat houdt het verbod op het vereren van andere goden in?

NAK antwoord De verering of aanbidding van alles wat de mens buiten God, de Schepper, om als godheid zou kunnen beschouwen, is een zonde. Hiertoe behoort de verering van levende wezens, natuurverschijnselen, voorwerpen en echte of verzonnen geestelijke wezens. Dientengevolge wordt het eerste gebod overtreden wanneer bijv. standbeelden, dierenbeelden, stenen, amuletten evenals bergen, bomen en vuur, storm enz. als god worden beschouwd. Ook het maken en aanbidden van het gouden kalf ten tijde van het Oude Testament was een overtreding van dit gebod van God: 'Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: "Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!" (vgl. Ex. 32:3-4).

Overdenking Mee eens, zelf zou ik het woord zonde er niet bij betrekken.

vraag 304 Hoe moet het verbod op het maken en vereren van afbeeldingen worden verstaan?

NAK antwoord In Exodus 20:4-5 wordt het maken van afbeeldingen van hetgeen God heeft geschapen verboden: 'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet'. Het verbod op het maken en vereren van beelden moet worden gezien tegen de achtergrond van het bestaan van afbeeldingen en standbeelden die als godheid werden vereerd en aanbeden.

Overdenking Zo moest de wet geïnterpreteerd worden.