vraag 305 Is het verboden afbeeldingen te maken of te fotograferen?

NAK antwoord Nee, het is niet verboden afbeeldingen, beeldhouwwerken, foto's of filmopnames te maken. Zulke voorstellingen moeten echter niet worden vereerd of aanbeden.

Overdenking Mee eens

vraag 306 Wat is de betekenis van het eerste gebod in het Nieuwe Testament?

NAK antwoord Het eerste gebod zegt dat er slechts één God is. Dit is de drie-enige God: Vader, Zoon, Heilige Geest. In het Nieuwe Testament heeft het eerste gebod niet alleen betrekking op God, de Vader, maar ook op Jezus Christus en de Heilige Geest.

-> triniteit: zie vraag 61 e.v.

Overdenking Met de eerste zin ben ik het helemaal eens. Het begrip triniteit is een ongelukkige keus. Ik hanteer lever één woord GOD, om zo God een duiding te geven. Proberen specifieker te zijn zal falen .

vraag 307 Wat is de betekenis van het eerste gebod nu voor ons?

NAK antwoord Het eerste gebod schrijft voor om God uit liefde te eren. Godsverering vindt plaats in aanbidding, gehoorzaamheid en ontzag voor God. Ontzag voor God groeit uit de liefde voor God. Het is niet een uitdrukking van angst maar van nederigheid en liefde voor en vertrouwen in God. Het is belangrijk God aan te nemen zoals Hij in de wereld is verschenen: in Jezus Christus (vgl. Joh. 14:9). Het is in strijd met het gebod om in macht, eer, geld, idolen of ook in de eigen persoon a.h.w. een god te zien waaraan al het andere ondergeschikt wordt gemaakt. Het eerste gebod wordt eveneens overtreden wanneer men zich een voorstelling maakt van God op basis van eigen wensen of opvattingen. Ook schendt men het gebod wanneer men in beelden, bomen, natuurverschijnselen enz. goden ziet. Handelingen tegen het eerste gebod zijn bovendien satanisme, waarzeggerij, magie, hekserij, het raadplegen van geesten en dodenbezwering.

Noot Het begrip 'magie' komt uit het Grieks en betekent: 'tovenarij', 'betovering'. Bij magie hoort de voorstelling dat men door bepaalde handelingen (rituelen) en/of woorden (toverspreuken) mensen, dieren evenals gebeurtenissen en voorwerpen zou kunnen beïnvloeden of beheersen. Vaak wordt magie in verband gebracht met het kwaad. Waarzeggers zijn mensen die ervan zijn overtuigd dat ze in de toekomst kunnen kijken en voorspellingen kunnen doen. Ze doen hun voorspellingen op basis van mysterieuze tekens die ze op soortgelijke wijze interpreteren. Ten tijde van het Oude Verbond was waarzeggerij aan koninklijke hoven gangbaar, binnen het volk Israël was het echter streng verboden. Dodenbezwering is een bijzondere vorm van waarzeggerij: men probeert contact met doden te leggen en ze te ondervragen over toekomstige gebeurtenissen (vgl. 1 Sam. 28:3 e.v.). 'De Heer is onze God, laat iedereen Hem prijzen!' Deut. 32:3

Overdenking Mee eens

vraag 308 Hoe luidt het tweede gebod?

NAK antwoord 'Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

vraag 309 Wat is de betekenis van het tweede gebod?

NAK antwoord Het tweede gebod is een aansporing om op een heilige wijze om te gaan met alles wat met God en Zijn naam samenhangt.

Overdenking Mee eens