vraag 310 Wat is de betekenis van het tweede gebod in het Oude Testament?

NAK antwoord Toen God zich in de brandende doornstruik aan Mozes openbaarde, noemde Hij Zijn naam: 'Ik ben die er zijn zal'. De naam is hier niet alleen een onderscheidingskenmerk, maar een beschrijving van het wezen van de drager. God geeft daarmee te kennen dat Hij in Zijn wezen onveranderlijk en eeuwig is. De mens ervaart God verschillend, maar God blijft onveranderlijk. Het wezen en de majesteit van God mogen op geen enkele wijze worden aangetast. Uit eerbied spreken joden de naam 'Ik ben die er zijn zal' (Hebreeuws: Jahwe) niet uit. Zo willen ze elk - ook onbedoeld - misbruik van de naam van God vermijden. Noot 'Toen antwoordde God hem: "Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "Ik zal er zijn" heeft mij naar u toe gestuurd." Ex. 3:14

Overdenking Een weloverwogen beschrijving van GOD, ‘ik ben die ik zijn zal’!!

vraag 311 Wat is de betekenis van het tweede gebod in het Nieuwe Testament?

NAK antwoord De mens moet in liefde, met eerbied en verantwoordelijkheidsbesef over God spreken. Toen Jezus Zijn leerlingen leerde hoe zij moesten bidden, gaf Hij aan dat zij God met 'Vader in de hemel' mochten aanspreken (vgl. Matt. 6:9). Met de uitspraak: 'Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt' (Joh. 17:26), verduidelijkte Jezus Christus dat God liefde is ( vgl. 1 Joh. 4: 16).

Overdenking Mee eens

vraag 312 Welke betekenis heeft het tweede gebod nu voor ons?

NAK antwoord Wij moeten alles heiligen wat met God en Zijn naam te maken heeft. Dat geldt voor onze gedachten, onze woorden en onze levenswandel. Als christenen hebben wij een bijzondere verplichting tegenover de naam van de Heer Jezus Christus. Als kinderen van God, die de naam van de Vader en de Zoon dragen, hebben wij een hoge verantwoordelijkheid Gods naam heilig te houden.

Overdenking Mee eens

vraag 313 Hoe kan de naam van God worden misbruikt?

NAK antwoord Een ernstig misbruik van de naam van God is de godslastering, waarbij God bewust wordt bespot of beschimpt. Ook degene die in Gods naam vloekt of zich bij uitspraken op God beroept en daarbij onwaarheid spreekt, misbruikt de naam van God. Alleen al het lichtzinnig hanteren van de benamingen 'God; 'Jezus Christus' of 'Heilige Geest' in luchthartige uitdrukkingen of grappen is een overtreding van het tweede gebod. Noot In het verloop van de geschiedenis hebben mensen veelvuldig de naam van God misbruikt: om zich te verrijken, om oorlogen te voeren (bijv. de kruistochten) of om andere mensen te discrimineren, te kwellen en te doden - dat alles in de naam van God.

Overdenking Mee eens

vraag 314 Wat zijn de consequenties voor het overtreden van het tweede gebod?

NAK antwoord Alleen bij het tweede gebod wordt in het geval van een overtreding gedreigd met een straf. De Bijbel vermeldt niet waaruit deze straf bestaat. Vooral liefde en ontzag voor God, en niet de angst voor een mogelijke straf, moeten redenen zijn om het tweede gebod in acht te nemen.

Overdenking Mee eens