vraag 316 Hoe luidt het derde gebod?

NAK antwoord 'Heilig de rustdag. Zes dagen lang kunt u werken, maar de zevende dag is een rustdag.

Overdenking Mee eens

vraag 317 Wat is de betekenis van het derde gebod?

NAK antwoord Het derde gebod schrijft voor om een dag van de week van de andere af te zonderen, om God te aanbidden en zich met Zijn woord bezig te houden. Voor christenen is dit de zondag - de dag waarop Jezus Christus is opgestaan. Overdenking Een periodieke rust dag is een geniale vondst, voor ons welzijn. Het getal zeven heeft een bijzondere waarde want het sluit (symbolisch) de gehele kosmos in. De vier windstreken (noord, oost, zuid, west) alle richtingen in het plattevlak, men dacht toen dat de aarde plat was. In de derde dimensie; de hemel, de aarde, de onderwereld. En zo werd de gehele kosmos omsloten. De gedachte was dat de gehele kosmos, inclusief God de zevende dag rustte. vraag 318 Wat is de betekenis van het derde gebod in het Oude Testament? NAK antwoord God rustte op de zevende scheppingsdag en heiligde deze dag. De rustdag is gegeven als feestdag om God te danken en te eren voor Zijn scheppend handelen.

Overdenking Mee eens

vraag 319 Wat is de betekenis van het derde gebod in het Nieuwe Testament?

NAK antwoord Voor de Israëlieten hoorde het heiligen van de sabbat - de zevende dag van de joodse kalender - bij de wet. Jezus ging op sabbat naar de synagoge en genas zieken. Volgens het begrip van de Israëlieten was dit werk en derhalve een overtreding van het gebod. Jezus, de heer over de sabbat, maakte zo duidelijk dat goed doen aan de mens hoger moest worden ingeschat dan het puur formeel nakomen van het derde gebod. Noot 'Synagogen' zijn de gebouwen waarin de joodse gemeenten sinds de Babylonische ballingschap voor de eredienst samenkomen. Dit waren woorddiensten die bestonden uit gebed, het voorlezen uit de heilige schriften en de uitleg ervan.

Overdenking Mee eens

vraag 320 Waarom heiligen christenen de zondag als 'rustdag'?

NAK antwoord Christenen heiligen de zondag als 'rustdag' omdat Jezus Christus op een zondag uit de doden is opgestaan. Derhalve betekent voor christenen het heiligen van de zondag ook het belijden van de opstanding van Jezus Christus. Uit Handelingen 20:7 blijkt de betekenis van de zondag als rustdag van de christenen: 'Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus [ ... ] hield een toespraak [ ... ]: Hier wordt net als in 1 Korinthiërs 16:2 de eerste dag van de week, de zondag, een bijzondere plaats toebedeeld.

Overdenking Mee eens

vraag 321 Hoe houden wij de zondag heilig?

NAK antwoord De zondag moet een dag van rust en een feestdag van de ziel zijn. De zondag wordt heilig gehouden door God in de eredienst te aanbidden, Zijn woord in geloof tot zichzelf te laten doordringen, boetvaardig de zondevergeving aan te nemen en het lichaam en bloed van Christus in het sacrament van het Heilig Avondmaal waardig te genieten. Heiliging van de zondag betekent ook dat de werking van de eredienst wordt verdiept en behouden blijft. Wie de eredienst niet kan bijwonen, heiligt de zondag door in gebed de verbinding met God en de gemeente te zoeken. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die door werk, ziekte, een handicap of ouderdom worden verhinderd. Het gebod de rustdag te heiligen, spoort de gelovige aan om na te gaan in hoeverre zijn activiteiten overeenstemmen met de zin van deze dag die aan de Heer is gewijd.

Overdenking Mee eens