vraag 322 Hoe luidt het vierde gebod?

NAK antwoord 'Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven op aarde en met voorspoed'.

Overdenking Mee eens

vraag 323 Wat is de betekenis van het vierde gebod?

NAK antwoord Het vierde gebod richt zich tot mensen van alle leeftijden en verlangt dat zij hun vader en moeder eerbied en waardering betonen. Het is het enige gebod waar een beloning aan is verbonden.

Overdenking Mee eens

vraag 324 Wat is de betekenis van het vierde gebod in het Oude Testament?

NAK antwoord Het vierde gebod houdt, net als de wet van Mozes in het algemeen, verband met de tocht van de Israƫlieten door de woestijn. Men moest oudere leden van de stam tijdens de zware tocht ondersteunen en op die wijze eer bewijzen. De belofte van een 'lang leven' had betrekking op het aardse leven. In Israƫl beschouwde men het gebod ook als een aanwijzing aan volwassenen om voor oud geworden ouders te zorgen en ze in geval van ziekte te verzorgen.

-> wet van Mozes: zie vraag 272 e.v.

Overdenking Mee eens

vraag 325 Wat is de betekenis van het vierde gebod in het Nieuwe Testament?

NAK antwoord Over de twaalfjarige Jezus staat geschreven dat Hij gehoorzaam was aan Zijn moeder Maria en haar man Jozef. 'Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam' (Luc. 2:51). De ontferming van Jezus over Zijn moeder blijkt ook uit het feit dat Hij haar vlak voor Zijn dood toevertrouwde aan de zorg van apostel Johannes (vgl. Joh. 19:27; zie vraag 174). In de brieven van apostel Paulus worden kinderen met nadruk aangespoord hun ouders te gehoorzamen.

Overdenking Mee eens

vraag 326 Wat is de betekenis van het vierde gebod nu voor ons?

NAK antwoord Kinderen hebben, ongeacht hun leeftijd, de taak hun ouders te eren. Het gebod kan afhankelijk van leeftijd, sociale omstandigheden en maatschappelijke omgangsvormen op verschillende wijzen worden vormgegeven. De plicht voor het kind om gehoorzaam te zijn aan de ouders wordt beperkt door een opmerking van apostel Petrus: 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen' (Hand. 5:29).

Noot Met iemands 'sociale omstandigheden' worden de levensomstandigheden van een persoon bedoeld: de afkomst, het gezin en de familie, het inkomen en vermogen, de opleiding en het beroep, de religieuze achtergrond, enz.

Overdenking Mee eens

vraag 327 Wat moet worden verstaan onder de belofte van een 'lang leven'?

NAK antwoord Als kinderen hun ouders uit liefde en dankbaarheid eren, hen dus waarderen en gehoorzamen en voor hen zorgen, zal daarop Gods zegen rusten. Volgens de voorstelling van de mens in de oudtestamentische tijd was een 'lang leven' een uitdrukking voor de zegen van God. In het Nieuwe Verbond komt de zegen van God vooral in geestelijke goederen tot uitdrukking. Noot Geestelijke goederen worden door God geschonken en maken de gelovige 'rijk'. Tot de geestelijke goederen behoren o.a. liefde, geduld, vreugde uit de Heilige Geest, kennis van de waarheid van het evangelie, het kindschap Gods, vergeving van zonden, de sacramenten, de hoop op de vervulling van de beloftes van de Heer en het deelhebben daaraan.

Overdenking Zo lang onvolwassene kinderen zijn geldt dat, daarna verandert wel enigszins wat, maar je ouders eren is een goed beginsel.

vraag 328 Zijn aan het vierde gebod ook plichten voor de ouders verbonden?

NAK antwoord Ja, de ouders dragen in hun levenswandel en opvoeding een hoge verantwoordelijkheid en moeten er door een God welgevallige houding voor zorgen dat het hun kinderen niet moeilijk wordt gemaakt hen te waarderen. Wanneer de ouders deze plichten niet nakomen, kunnen zij ook geen gehoorzaamheid van hun kinderen verwachten. Als ouders of kinderen goddelijke geboden overtreden, kan de gehoorzaamheidsplicht van kinderen aan hun ouders niet worden gebaseerd op het vierde gebod.

Overdenking Mee eens