Vraag 338 Is euthanasie een overtreding van het vijfde gebod?

NAK antwoord Wie actieve euthanasie - handelingen die leiden tot de dood van een stervende - toedient, overtreedt het vijfde gebod. Passieve euthanasie - het nalaten van maatregelen die het leven verlengen - wordt onder strenge voorwaarden niet gezien als overtreding van het vijfde gebod. De beslissing over het nalaten van levensverlengende maatregelen ligt allereerst bij de patiënt zelf. Wanneer de patiënt niet in staat is zijn of haar wil te uiten, moet deze beslissing worden genomen in een overleg tussen artsen en familieleden, waarbij de belangen van de patiënt moeten worden geëerbiedigd.

Overdenking Graag zou ik van de schrijver, van bovenstaande tekst, eens uitgelegd willen krijgen wat actief en passief in dit verband. Het lijkt mij beide de uitkomst van weloverwogen denken en (niet) handelen. En daarom zie ik feitelijk geen verschil. Eerder kan er gesproken bij de toepassing van ‘passief’ handelen van lafheid i.v.m. het vijfde gebod dan van barmhartigheid uit de Bergrede Mt 5:7, gelukkig zijn de barmhartigen. Meestal niet, maar ook weer niet alleen in hypothetische gevallen is het denkbaar dat een mens geholpen wordt uit een uitzichtloos lijden, omdat barmhartigheid een gelijkwaardige opdracht is als het vijfde gebod. God is rijk aan erbarming (Ef. 2:4) en wordt ook de Vader der barmhartigheden genoemd (2 Cor. 1:3). Jezus specificeert in de zaligspreking niet de groep mensen aan wie barmhartigheid bewezen zou moeten worden. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10:25-37) laat zien dat het ook barmhartigheid ten opzichte van een vijand of geen landgenoot kan zijn. Zie ook het eerder aangehaalde voorbeeld in overdenking 335. In de moderne geneeskunde kunnen we ingrijpen in ernstige ziekteprocessen. Daar maken ook de NAK leden gebruik van. Onder de voorbede van hun zegenaars. Als een patiënt ondraaglijk lijdt onder een ernstige uitzichtloze, onomkeerbare aandoening en de wens heeft om uit zijn lijden verlost te worden waarbij wettelijke voorschriften gehandhaafd worden, kan dat niet als een overtreding van het 5e gebod beschouwd worden. Dan moet de NAK ook geen levensverlengende ingrepen toestaan! En de opmerkingen bij passieve euthanasie zijn zonder duidelijke verklaring onbarmhartig, misschien wel wreed, te noemen. De NAK zou meer vertrouwen kunnen uitstralen in de richting van de behandelende arts die ook zijn moreel ethische grenzen kent, in de landen waar er een wettelijk kader is voor euthanasie. Als ik het antwoord van de NAK zou herschrijven en hier zo min mogelijk aan verander, gaat ze als volgt luiden; Het uitvoeren van euthanasie is onder (streng) bepaalde omstandigheden geen overtreding van het vijfde gebod.

Vraag 339 Hoe wordt vanuit het perspectief van het vijfde gebod de doodstraf beoordeeld?

NAK antwoord Het is niemand toegestaan een mensenleven te beëindigen. Het voltrekken van de doodstraf schaadt in die zin de goddelijke ordening. De Nieuw-Apostolische Kerk ziet bovendien de doodstraf niet als een passend middel om af te schrikken en de samenleving te beschermen.

Overdenking Zoals bij vraag 333 behandeld in ‘vanuit de Tora gezien’, is het niet nodig dit antwoord te corrigeren. En dit is in West Europa ook niet nodig omdat er binnen het wettelijke kader geen mogelijkheid (gelukkig maar) voor is.

Vraag 340 Heeft het vijfde gebod ook betrekking op het doden van dieren?

NAK antwoord Nee, het doden van dieren valt niet onder het vijfde gebod. God laat met nadruk toe dat dieren dienen als voeding van de mens (vgl. Gen. 9:3). Maar ook het leven van dieren moet worden gerespecteerd; dat komt voort uit de medeverantwoordelijkheid van de mens voor het behoud van de schepping.

Overdenking Hier is het vijfde gebod niet van toepassing en zou ik God hierin niet willen betrekken. Maar ook het leven van dieren moet worden gerespecteerd; dat komt voort uit de medeverantwoordelijkheid van de mens voor het behoud van de schepping.

vraag 341 Hoe luidt het zesde gebod?

NAK antwoord 'Pleeg geen overspel.’ vraag 342 Wat is de betekenis van het zesde gebod?

NAK antwoord Het huwelijk is de door God gewilde innige verbondenheid van man en vrouw die is aangegaan voor het gehele leven. Dit berust op de vrije wil van beide huwelijkspartners. Het huwelijk wordt bekrachtigd door een openbare belofte van trouw. Diegene pleegt overspel, die in gehuwde staat met iemand anders dan zijn huwelijkspartner geslachtelijke omgang heeft. Ook diegene, die als ongehuwde met een persoon die door het huwelijk is gebonden geslachtelijke omgang heeft, pleegt overspel.

Overdenking Alhoewel er in jaren ‘70 in NL onder een deel van de bevolking met een andere norm werd geëxperimenteerd, kunnen niet vast stellen dat dit tot een succes is worden. Laten we dus in navolging van Jezus geen wijziging in ‘de wet’ aanbrengen.