vraag 343 Wat is de betekenis van het zesde gebod in het Oude Testament?

NAK antwoord Reeds in de oudtestamentische tijd werd het huwelijk gezien als een verbond dat onder de bescherming van God stond en door gebed werd gezegend. Overspel werd destijds met de dood bestraft. Noot Tobias zei direct na de huwelijkssluiting: '"Sara, laten we bidden en onze Heer vragen of Hij zich over ons ontfermt en ons beschermt." [ ... ] en samen baden ze om ontferming en bescherming.' Tob. 8:4-5 Overdenking Ik kan me prima vinden in de tekst van de noot (Tobias). vraag 344 Wat is de betekenis van het zesde gebod in het Nieuwe Testament? NAK antwoord Jezus Christus spreekt zich eenduidig uit voor het huwelijk met één man of vrouw (monogamie). Dit is de door God gewilde vorm van het huwelijkse samenleven van man en vrouw die bij gelovige christenen past. De betekenis die Jezus aan het vijfde gebod geeft, stijgt uit boven de oorspronkelijke betekenis. In de Bergrede zegt Hij: 'iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd' (Matt. 5:28). Dat betekent dat men ondanks een uiterlijk onberispelijke levenswandel 'overspel in het hart: dus in gedachten, kan begaan.

Noot 'Monogamie' betekent dat één man slechts met één vrouw is getrouwd en één vrouw slechts met één man. Het Oude Testament doet veelvuldig verslag van 'polygamie', in die zin, dat één man met meerdere vrouwen was getrouwd.

Overdenking Zoals ik eerder liet blijken geloof ik niet in een direct ingrijpen of besturen door God, de wetten zijn dus niet door Hem uitgevaardigd. Jezus ‘toonde ons het gezicht van God’, m.a.w. vertegenwoordigde God op aarde. Hij zei dat we geen punt of komma aan de wet zouden veranderen. M.a.w. spelregels die in duizenden jaren zijn gevormd doen er toe. En dan geeft Hij nog een andere aanwijzing:’ ieder die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd’, even voor de duidelijkheid.

vraag 345 Wat zegt het Nieuwe Testament over echtscheiding?

NAK antwoord Echtscheiding wordt in het Nieuwe Testament gezien als overtreding van het zesde gebod: 'Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden' (Marc. 10:9). De enige uitzondering, wanneer de echtscheiding wordt toegelaten, is overspel van de huwelijkspartner (vgl. Matt. 19:9). De nieuwtestamentische uitspraken over echtscheiding dienden er voornamelijk toe om de situatie van de vrouw, die slechts zeer beperkte rechten bezat, te verbeteren. De vrouw moest ervoor worden beschermd, willekeurig door haar echtgenoot te kunnen worden verstoten.

Overdenking In het algemeen geldt en hier in het bijzonder; Jezus wees ons er op ons aan de wet houden. Dit houdt niet in dat wij ons aan de Joodse wetten moeten houden, maar aan de wetten in NL. Dat is een verkeerde manier van begrijpen, wij hebben wetten in deze tijd veel gebaseerd op oude wetten, maar voor ons gelden de huidige wetten, of nog beter de geest van de huidige wetten. In de 2e wereldoorlog zijn veel mensen in gewetensconflict gekomen omdat ze de overheid moesten gehoorzamen volgens de wet. Hier ligt de zaak gecompliceerder en zijn overwegingen in de zin van de aard van de wet van toepassing. W.b.t. echtscheiding is heden ten dage een andere wet van toepassing in NL dan de oude Joodse wet.

vraag 346 Wat is de betekenis van het zesde gebod nu voor ons?

NAK antwoord Het huwelijk is bedoeld om niet te worden ontbonden (vgl. Matt. 19:6; Marc. 10:9). Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk het huwelijk te beschermen en te versterken. Uit het gebod blijkt ook dat de huwelijkspartners elkaar in trouw moeten zijn toegedaan. Een van de verplichtingen uit het gebod is dat de echtelieden ernaar streven de levensweg samen in ontzag voor God en in liefde af te leggen.

Overdenking Ook als we de huidige wet in absolute zin hanteren, zweeft hier toch de geest van de uitspraken van Jezus rond, m.a.w. je moet de zaak wel serieus nemen.

vraag 347 Hoe staat de Nieuw-Apostolische Kerk tegenover degenen die gescheiden zijn?

NAK antwoord Degenen die gescheiden zijn of in scheiding leven hebben hun plaats in de gemeente en worden door de zielzorgers onvoorwaardelijk verzorgd. Zij worden niet uitgesloten van het ontvangen van de sacramenten. Aan degenen die na een echtscheiding opnieuw een huwelijk willen aangaan, wordt desverlangd de huwelijkszegen gegeven. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden een nieuwe start te maken. Altijd moet in het oog worden gehouden dat Jezus de mens niet tegemoet trad met strenge bestraffingen, maar in liefde en genade (vgl. Joh. 8:2-11).

Overdenking Mee eens