vraag 348 Hoe luidt het zevende gebod?

NAK antwoord 'Steel niet.’

Overdenking De NL wetten zijn hier duidelijk over.

vraag 349 Wat is de betekenis van het zevende gebod?

NAK antwoord Het is verboden de ander te beroven van zijn bezittingen. Men mag zich het eigendom van de naaste niet onrechtmatig toe-eigenen en het ook niet beschadigen.

Overdenking De NL wetten zijn hier duidelijk over.

vraag 350 Wat is de betekenis van het zevende gebod in het Oude Testament?

NAK antwoord Oorspronkelijk had het verbod op stelen vooral betrekking op de ontvoering van mensen. Dit gebod moest de vrije man beschermen tegen te worden ontvoerd, verkocht of als slaaf te worden gehouden. Eigendomsdelicten kon men door materiële schadeloosstelling vereffenen (verzoenen), op ontvoering stond in Israël daarentegen de doodstraf: 'Wie iemand ontvoert, moet ter dood gebracht worden, of hij de ander nu als slaaf verkocht heeft of hem nog in zijn bezit heeft' (Ex. 21:16). Ook diefstal van andermans eigendom was strafbaar: de wet van Mozes eiste in dat geval een vergoeding. 'Wanneer iemand een rund steelt of een schaap of geit en hij slacht of verkoopt het dier, dan moet hij het vergoeden: een rund met vijf runderen, en een schaap of geit met vier schapen of geiten' (Ex. 21:37). Overdenking De NL wet is hier duidelijk over. vraag 351 Wat is de betekenis van het zevende gebod in het Nieuwe Testament? NAK antwoord Jezus beoordeelde diefstal als zonde. Diefstal heeft zijn oorsprong in de gezindheid van de mens: 'Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein' (Matt. 15:19-20).

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 352 Wat is de betekenis van het zevende gebod nu voor ons?

NAK antwoord Diefstal in de eigenlijke betekenis is aan de orde wanneer andermans materiële of geestelijke eigendom wordt ontvreemd. Maar ook bedrog, woeker, misbruik van een noodsituatie, verduistering en zwendel, belastingontduiking, corruptie en verkwisting van toevertrouwde tegoeden moeten als overtreding van het zevende gebod worden gezien. Het zevende gebod schrijft bovendien voor de naaste niet te beroven van zijn eer en zijn reputatie en menselijke waardigheid niet aan te tasten. Noot Woekeraars buiten een ander uit door voor goederen of diensten een abnormale, onredelijke prijs te verlangen. Verduistering is aan de orde als iemand zich vergrijpt aan het vermogen van een ander dat aan hem was toevertrouwd. Het begrip 'corruptie' betekent enerzijds dat men diensten (vooral geld} inzet om iets te bereiken wat hem niet toekomt (omkoping). Anderzijds is er ook sprake van corruptie als iemand zich laat omkopen.

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 353 Hoe luidt het achtste gebod?

NAK antwoord 'Leg over een ander geen vals getuigenis af

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 354 Wat is de betekenis van het achtste gebod?

NAK antwoord 'Vals getuigenis' is een onjuiste uitspraak die een ander betreft. Elk vals getuigenis is een leugen. De kern van het gebod is de eis om waarheidsgetrouw te spreken en te handelen.

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over. vraag 355 Wat is de betekenis van het achtste gebod in het Oude Testament? NAK antwoord Het achtste gebod had aanvankelijk betrekking op valse getuigenissen voor het gerecht. Een vals getuigenis in de zin van het gebod kon zowel een valse beschuldiging als een onjuiste getuigenverklaring zijn. Wanneer voor het gerecht bleek dat een getuige een valse verklaring had afgelegd, werd de straf die de aangeklaagde zou zijn opgelegd wanneer hij schuldig was verklaard, overgedragen op de getuige (Deut. 19:18-19). Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.