vraag 356 Wat is de betekenis van het achtste gebod in het Nieuwe Testament? (pleeg geen valse getuigenis)

NAK antwoord Jezus Christus haalde het achtste gebod herhaaldelijk aan. Hij toonde aan dat de overtreding van dit gebod een uiting is van een verkeerde gezindheid en de mens onrein maakt (vgl. Matt. 15:18-20).

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 357 Wat is de betekenis van het achtste gebod nu voor ons?

NAK antwoord Tegenwoordig betekent het achtste gebod, uitstijgend boven de oorspronkelijke betekenis, het verbod op uitspraken en handelingen die op onwaarheid zijn gebaseerd. Zo zijn ook leugens om bestwil, halve waarheden, verklaringen die de werkelijke situatie verhullen en laster overtredingen van het achtste gebod. Ook grootspraak en overdrijving, onbetrouwbaarheid en huichelarij, het verspreiden van geruchten, lasterpraat en vleierij zijn uitingen van onoprechtheid. Een ieder heeft de plicht te streven naar oprechtheid en waarachtigheid. Ook de houding in de maatschappij en het beroepsleven moet zijn georiënteerd op het achtste gebod. Noot Beweringen over een ander mens die onwaar zijn en hem schaden, beledigen of zijn eer aantasten, worden aangeduid als 'laster' of' lasterpraat'.

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 358 Welke taak komt voor christenen voort uit het achtste gebod?

NAK antwoord Christenen worden geacht een waarachtig getuigenis af te leggen doordat ze in het evangelie geloven, het verkondigen en een overeenkomstig leven leiden.

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 359 Hoe luiden het negende en tiende gebod?

NAK antwoord Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. Zet uw zinnen niet op andermans vrouw, slaaf, slavin, vee, of wat hem ook maar toebehoort.’

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 360 Waarom worden het negende en tiende gebod vaak samengevat?

NAK antwoord De laatste twee van de Tien Geboden zijn inhoudelijk nauw aan elkaar verwant. Ze worden daarom vaak samen als één gebod gerekend. Deze beide geboden komen in de Bijbel in verschillende versies voor. In Exodus 20:17 wordt allereerst andermans huis genoemd. Deuteronomium 5:21 vermeldt daarentegen eerst de vrouw.

Overdenking Ook hier is de NL wet duidelijk over.

vraag 361 Wat is de betekenis van het negende en tiende gebod?

NAK antwoord De kern van het negende en tiende gebod is de uitspraak: 'Zet uw zinnen niet op wat van een ander is: Daarmee wordt niet elke vorm van menselijk verlangen verboden, maar de zondige begeerte naar andermans vrouw of zijn bezittingen. Wanneer begeerte is gericht op hetgeen een ander dierbaar is of hem toebehoort, dan wordt het een zondige begeerte en heeft het een destructieve werking. Begeerte kan uitgroeien tot hebzucht en komt meestal voort uit jaloezie.

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 362 Wat is de betekenis van het negende en tiende gebod in het Oude Testament?

NAK antwoord Van begin af aan probeert Satan mensen tot zonde te verleiden door begeerte en lust op te wekken naar hetgeen verboden is. In het Oude Testament wordt een voorbeeld gegeven van de extreme gevolgen van begeerte naar de vrouw van de naaste, als koning David vanuit zijn verlangen bedrog en overspel pleegt en zelfs een moord begaat (vgl. 2 Sam. 11).

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 363 Wat is de betekenis van het negende en tiende gebod in het Nieuwe Testament?

NAK antwoord Wanneer zondig verlangen niet wordt beteugeld, volgt de omzetting in de daad. De gevolgen ervan worden beschreven in Jakobus 1:15: 'Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. In Galaten 5:19-25 wordt aangetoond dat zondige begeerte leidt tot zondig handelen. De Bijbel plaatst tegenover begeerte het begrip 'kuisheid'. Kuisheid uit zich in zelfbeheersing en het afzien van hetgeen begeerlijk is.

Noot 'Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.' Gal. 5:19-25

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.

vraag 364 Wat is de betekenis van het negende en tiende gebod nu voor ons?

NAK antwoord In het negende en tiende gebod wordt de mens voor de taak gesteld te waken over de zuiverheid van het hart. De mens moet de verzoeking tot zondig handelen weerstaan. Noot 'Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.' 1 Petr.1:14-15

Overdenking De NL wet is hier duidelijk over.