vraag 371 Bestaan er verschillen tussen de kerk van Jezus Christus en de NieuwApostolische Kerk?

NAK antwoord Ja, daar tussen bestaan verschillen. In de Nieuw-Apostolische Kerk en in andere christelijke kerken openbaart de ene kerk van Jezus Christus zich op verschillende wijzen en in verschillende mate.

-> zie ook vraag 386

Overdenking Mee eens.

vraag 372 Met welke handelingen stichtte Jezus Christus de kerk?

NAK antwoord Jezus Christus stichtte de kerk door enkele belangrijke handelingen. Hij • koos Zijn leerlingen uit (vgl. Marc. 1:16 e.v.),

• sprak over het koninkrijk van God (vgl. Marc. 1:14-15),

• koos apostelen uit (vgl. Luc. 6:12-16),

• stelde de petrinische opdracht in (vgl. Matt. 16:18),

• vierde voor het eerst Heilig Avondmaal (vgl. Matt. 26:20-29),

• bracht op Goede Vrijdag Zijn offer (vgl. Matt. 27:50),

• stond op Pasen op uit de dood (vgl. Matt. 28:1 e.v.),

• gaf de apostelen de opdracht het evangelie te verkondigen en te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (vgl. Matt. 28:19-20),

• zond met Pinksteren de Heilige Geest (vgl. Hand. 2:1 e.v.). Overdenking Mee eens. vraag 373 Zijn er in het Oude Testament verwijzingen naar de kerk van Jezus Christus? NAK antwoord Ja, er zijn in het Oude Testament verwijzingen naar de kerk van Jezus Christus, bijvoorbeeld:

• de ark, die Noach en zijn familie redding bood voor de zondvloed. De ark was hun behoud. Zo dient de kerk van Christus als redding voor de zondaar (vgl. 1 Petr. 3:20-21).

• de Tien Geboden, die Mozes ontving op de berg Sinaï: hierin komt de goddelijke wil tot uitdrukking. Mozes, de dienstknecht van God, verkondigde de wet aan het bijeengekomen volk. In de kerk van Christus wordt de goddelijke wil aan de gemeente bekend gemaakt door de verkondiging van het evangelie.

Overdenking Een gezochte vraag, ik herken dat niet zo.

vraag 374 Hoe wordt de kerk van Christus beschreven in het Nieuwe Testament?

NAK antwoord In het Nieuwe Testament wordt het wezen van de kerk van Jezus Christus beschreven aan de hand van verschillende zinnebeelden en voorbeelden. Het 'lichaam van Christus' is een van de belangrijkste zinnebeelden voor de kerk; de kerk wordt vergeleken met een lichaam: 'Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen' (Rom. 12:4-5).

Overdenking Het nieuwe testament bestaat uit 27 boeken, geschriften van de eerste christenen. In het Nieuwe Testament staat de persoon van Jezus centraal. Christenen geloven dat met de komst van Jezus Christus een nieuwe tijd is aangebroken waarin God een nieuwe relatie met de mensheid is aangegaan. Oorspronkelijk zijn deze boeken in de toenmalige voertaal het (Koine) Grieks geschreven. In de eerste vier boeken, ook wel de evangeliën (evangelie=blijde boodschap) wordt de geboorte het leven en sterven en de opstanding van Jezus verteld door vier verschillende personen. Ieder beschrijft de gebeurtenissen op zijn eigen manier waardoor we een goed beeld krijgen van wat Jezus verkondigde. Hierna komt het boek Handelingen dat het ontstaan van de eerste christengemeenten beschrijft en de uitstorting van de Heilige Geest. Verder bevat het Nieuwe Testament een groot aantal brieven van ondermeer Paulus, een van de zendelingen van het eerste uur. Sommige brieven gaan in op specifieke vragen, andere hebben een vermanend of juist bemoedigend karakter.

vraag 375 Wat betekent het zinnebeeld van het lichaam van Christus?

NAK antwoord Met het lichaam van Christus worden allen bedoeld die Jezus Christus toebehoren, omdat ze zijn gedoopt, in Hem geloven en Hem als hun Heer belijden. Zoals de ledematen van een lichaam samen een organisme vormen, zo vormen de gedoopten samen de kerk van Jezus Christus.

Overdenking Mee eens

vraag 376 Welke overeenkomst is er tussen de kerk en de persoon Jezus Christus? NAK antwoord Jezus Christus heeft twee naturen. Deze weerspiegelen zich in de kerk. Met de twee naturen van Jezus wordt bedoeld dat Jezus Christus tegelijk waarachtig God en waarachtig mens is. Dat blijkt uit voorbeelden uit Zijn leven. Toen Hij de gestorven Lazarus tot leven wekte, deed Hij dit als waarachtig God (vgl. Joh. 11:43-47). Als waarachtig mens leed Hij honger en dorst, net als andere mensen (vgl. Joh. 4:7). De goddelijke natuur van Jezus was onzichtbaar, Zijn menselijke natuur was zichtbaar. Zo is het ook met de kerk: de kerk heeft een onzichtbare en een zichtbare kant. Beide kanten horen, net als de twee naturen van Jezus Christus, onlosmakelijk bij elkaar. -> twee naturen van Christus: zie vraag 103 e.v.

Overdenking Niets aan toe te voegen. Eigenlijk moet ik zeggen dat wij in feitelijke zin, zoals het gesuggereerd wordt, niet veel weten van de werkelijke feiten, het is een veronderstelling, dat mag, als we maar niet denken dat werkelijk zo moet zijn.